23+ од најдобрите цитати од дали е нарачката зајак!