Потврдено е: AT&T ПРОДАВА КРАНЧИРОЛ НА СоНИ МНОГУ Наскоро, веројатно до Нова Година